General Mechatronics Kft. ÁSZF

A www.general-track.com, www.gorillariaszto.hu és www.nabitrack.com oldalakon működtetett szolgáltatásokhoz.

Közzététel napja: 2020. december 16.

Hatálybalépés napja: 2021. január 15.

Tartalomjegyzék

 1. Bevezető rendelkezések
 2. Előfizetői Szerződés megkötése
 3. A Szolgáltatás
 4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 5. Előfizető jogai és kötelezettségei
 6. Javítás, csere, elállás
 7. Egyéb kárfelelősségi rendelkezések
 8. Adatvédelem
 9. Ügyfélszolgálat
 10. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, megszüntetése
 11. Az ÁSZF módosítása
 12. Záró rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Általános Szerződési Feltételek célja

Jelen dokumentumban foglaltak, mint Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozzák a GENERAL MECHATRONICS Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Nándorfejérvári út 33. fszt. 2.), mint Szolgáltató vállalkozás és a vele Előfizetői Szerződést kötő természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint Előfizető, azaz Felek közötti Szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt.

1.2 Fogalom meghatározások

A jelen ÁSZF szerinti fogalmak jelentését elsődlegesen a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint használt tartalommal kell használni. A Szolgáltató az alábbi IoT eszközök segítségével mérési és helymeghatározási adatokat gyűjt, melyeket az Előfizető részére elérhetővé tesz a www.general-track.com/fleet oldal és a General Track mobil applikáció segítségével.

 • Jármű flottakövető eszköz(ök), amely Előfizető járműveibe kerül beszerelésre, és amely eszköz a jármű lokációs adatait továbbítja Szolgáltató szerverére. Az eszköz(ök) részletes specifikációa a www.general-track.com/gt-fleet oldalon található.
 • Gépjárművédelmi eszköz(ök), amely Előfizető járműveibe kerül beszerelésre, és amely eszköz a jármű adatait továbbítja Szolgáltató szerverére, továbbá gépjármű védelmi funkciókkal rendelkezik. Az eszköz(ök) részletes specifikációja a www.gorillariaszto.hu oldalon található.
 • Okos szenzor és követő eszköz(ök), amely pozíció, hőmérséklet és egyéb adatokat továbbítja a Szolgáltató szerverére. Az eszköz(ök) részletes specifikációja a www.nabitrack.com oldalon található.
 • Egyéb, egyedi igények alapján specifikált eszközök, melyek specifikációját a Szolgáltató és Előfizető előzetesen megállapodott.

A szolgáltatáshoz szükséges IoT eszközök továbbiakban együttesen: Eszköz.

„Szolgáltatás”: a Szolgáltatást Szolgáltató közvetíti Előfizetőnek azáltal, hogy- az Eszköz megvásárlását és regisztrálását követően - a Szolgáltató honlapján (www.general-track.com) keresztül hozzáférést biztosít Előfizető számára az Eszköz által gyűjtött adatok megtekintéséhez és a rendszer használatához. A Szolgáltatás leírását jelen ÁSZF 3. pontja, valamint Szolgáltató honlapja tartalmazza. A Szolgáltatás tartalma Előfizető egyedi megrendelésének megfelelően változhat jelen ÁSZF-ben foglalt Szolgáltatás meghatározáshoz képest (különösen, de nem kizárólagosan: kiegészítő eszközök megrendelése, speciális szolgáltatások megrendelése). A fenti szolgáltatások megrendelése a , www.gorillariaszto.hu és a www.nabitrack.com weboldalakon (Továbbiakban együttesen: Szolgáltató honlapja) keresztül történik az Eszköz regisztrációjával és jelen ÁSZF elfogadásával.

„Szolgáltató”: A Szolgáltatás szolgáltatója a Cg.01-09-995410 cégjegyzékszámú GENERAL MECHATRONICS Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Nándorfejérvári út 33. fszt. 2.). Szolgáltató a jelen ÁSZF, valamint az Előfizetői szerződés alapján biztosítja Előfizető számára – az 1. számú vagy a 2. számú Szolgáltatás keretében - a rendszerhez való hozzáférést, valamint folyamatosan gondoskodik a Szolgáltatás működésének feltételeiről.

„Előfizető”: az a természetes vagy jogi személy, aki a fentebb részletezett Szolgáltatás vonatkozásában Szolgáltatóval Előfizetői szerződést köt.

„Számlafizető”: amennyiben az Előfizetői szerződés alapján az Előfizető és a Szolgáltatás díjának fizetője eltérő személy, úgy az a természetes vagy jogi személy, aki az Előfizetői szerződésben foglalt fizetési feltételeket teljesíti. Amennyiben az Előfizető és a Számlafizető személye az Előfizetői szerződésben elválik, úgy az Előfizetői szerződést Számlafizetőnek is el kell fogadnia. Előfizető a S zámlafizetővel együtt a Szolgáltatás díjának megfizetéséért egyetemlegesen felel. Amennyiben jelen ÁSZF Előfizetőt említ úgy rendelkezések értelmezésétől függően az alatt Számlafizetőt is érteni kell (különösen, de nem kizárólagosan: díjfizetés).

„Bérleti díj”: amennyiben az Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető olyan előfizetési csomagot választ, melyben a Szolgáltatás alapját képező Eszközt az Előfizető bérli (nem megvásárolja), úgy azt az Előfizetői szerződésben rögzített előfizetési díjon felüli külön díjért bérli, amelynek összege az Előfizetői szerződés mellékeltét képező Díjcsomagok mellékletben, illetve a www.general-track.com holnapon kerül meghatározásra.

„Részletfizetés”: amennyiben az Előfizetői szerződés megkötésekor az Előfizető olyan előfizetési csomagot választ, melyben a Szolgáltatás alapját képező Eszközt az Előfizető részletre vásárolja meg (nem a Szolgáltatás indításakor egy összegben fizeti meg), úgy az Előfizetői szerződésben rögzített előfizetési díjon felüli külön Eszköz ár részletet fizet, amelynek fizetési időtartalma és összege az Előfizetői szerződés mellékeltét képező Díjcsomagok mellékletben, valamint a www.general-track.com holnapon kerül meghatározásra.

„SIM kártya”: a Szolgáltató által valamely mobil szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján biztosított kártya, mely az Eszköz, valamint a Szolgáltató szervere közötti adatküldést hivatott elősegíteni. A SIM kártya az Előfizetői szerződés hatálya alatt is Szolgáltató tulajdonát képezi, amelyet Előfizető az Előfizetői szerződés megszűnésekor haladéktalanul köteles Szolgáltató részére visszaszolgáltatni.

„Előfizetői szerződés”: a Szolgáltató a Szolgáltatás tárgyában a vele szerződést kötő Előfizetővel kötött Előfizetői szerződés és a Szolgáltató ÁSZF-je, tekintet nélkül a szerződéskötés módjára, így különösen arra, hogy az Előfizető és a Szolgáltató írásban kötött-e Előfizetői szerződést, vagy az Előfizető és a Szolgáltató közti szerződéses jogviszony a Szolgáltató által előzetesen nyilvántartásba vett, kereskedelmi forgalomban kapható Eszköz Előfizető általi megvásárlásával vagy más ráutaló magatartással, illetve elektronikus úton jött-e létre.

„Előfizetés”: az érvényesen létrejött és hatályban lévő Előfizetői szerződés alapján az Előfizető jogosult az általa bejelentett több önálló (egyedi elektronikus azonosítóval rendelkező) Eszköz vonatkozásában a Szolgáltatást igénybe venni. Jelen ÁSZF és az Előfizetői szerződés alkalmazása területén az adott Előfizetéshez rendelten az egyes gépjárművekre igénybe vett Szolgáltatás önálló Előfizetésnek minősül. Az Előfizetői Szerződés megszűnése az abba bevont Előfizetések megszűnését is automatikusan magával vonzza.

„Díjbekérő”Szolgáltató által az Előfizető részére elektronikus úton havi rendszerességgel küldött dokumentum, mely alapján Előfizető az Előfizetési díj (illetőleg egyéb esedékes díjak) megfizetésére köteles a www.general-track.com honlap útján.

„Szolgáltatási Csomag”: a Szolgáltató az Előfizető részére lehetőséget biztosít egyes alap és kiegészítő szolgáltatásokat úgynevezett szolgáltatási csomagként – a csomag által biztosított kedvezményekkel – történő igénybevételére. A csomagok igénybevételének feltételei, részletszabályai az Előfizetői Szerződésben kerülnek rögzítésre.

„Előfizetési díj”: A Szolgáltató a szolgáltatás megindításáért és nyújtásáért Előfizetési díjat állapít meg. Az Előfizetési díj Előfizetésenként fizetendő. A mindenkor irányadó listaárakat a Szolgáltató a honlapján teszi közzé. Az Előfizetői szerződés alapján fizetendő Előfizetési Díj részletezett listáját az Előfizetői szerződés melléklete tartalmazza, amely az Előfizetői szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Szolgáltató jogosult egyedi ajánlatokat kialakítani egyes Előfizetők részére. Az Előfizetési díjat vagy annak egyes elemeit a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja kizárólag a jogszabályi változások függvényében, azok alapján (különösen, de nem kizárólagosan: szolgáltatási szektorra kivetett különadók, egyéb közterhek módosulása okán). A módosításról Szolgáltató köteles Előfizetőt írásban értesíteni legkésőbb a módosítást megelőző 8 nappal. A díj módosítását Szolgáltató Előfizető részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben Előfizető a díjmódosítást 8 napon belül nem kifogásolja és/vagy ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

„Vételár”: a Szolgáltatás nyújtásához szükséges Eszközök vételára, amely általában a beszereléssel egyidejűleg, vagy részletfizetési konstrukcióban fizetendő, kivéve, ha Felek az Előfizetői szerződésben eltérően nem rendelkeznek.

„Szerelési díj”: a Szolgáltatás nyújtásához szükséges Eszközöknek a beszereléséért a Beszerelő Partnernek fizetendő eseti díj.

„Beszerelő Partner”: a Szolgáltatás nyújtásához szükséges Eszközöknek az Előfizető gépjárművébe történő beszerelését végző, a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló partner. A Beszerelő Partnerek listája megtalálható a Szolgáltató holnapján (www.general- track.com)

„Regisztráció”: Az Eszköz Előfizető általi megvásárlását követő regisztráció a Szolgáltató www.general-track.com holnapján keresztül, amellyel létrejön az Előfizetői szerződés a Szolgáltató és az Előfizető között.

„Egyenleg”: A Szolgáltató erre vonatkozó tájékoztatása esetén az Előfizető Egyenlegét a Szolgáltató által adott tájékoztatás és Díjbekérő alapján, jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezései szerint kell feltöltenie a www.general-track.com honlapon keresztül.

„GPS/GNSS”: Globális Helymeghatározó műholdas rendszer, amely lehetővé teszi egy vevő egység segítségével egy adott koordináta földön való meghatározását.

„GSM/GPRS/2G/4G/5G/CAT-M/NBIoT”: Telekommunikációs hálózat, amely adatok továbbítását teszi lehetővé helytől függetlenül.

„Hűségidő”: azon időtartam, amely alatt az Előfizetői szerződés kizárólag azonnali hatályú felmondással, felek közös megegyezésével, vagy az ÁSZF-ben meghatározott egyéb okból szüntethető meg. A vállalt hűségidő időtartama alatt az Előfizetői szerződés megkötésekor aktuális Előfizetési díjat a Szolgáltató nem módosítja, ez alól kivételt képez a jogszabályi változások miatt bekövetkezett díjmódosítás (részletesen: „Előfizetési díj” fogalma).

"Vonatkozó Jogszabályok": Előfizető és Szolgáltató jogviszonyára, ezzel összhangban az Előfizetői Szerződésre vonatkozó hazai, Európai Uniós, valamint nemzetközi jogszabályok.

„Szolgáltató honlapja”: A Szolgáltatás nyújtása céljából létrehozott, a Szolgáltató kezelésében lévő internetes felület, amelyen történt regisztrációval lehet a Szolgáltatás igénybevételére jogosultságot szerezni. Elérhető a www.general-track.com , www.nabitrack.com és a www.gorillariaszto.hu webcímeken.

„Ajánlókártya/kupon”: egyedi kuponkóddal ellátott kártya, melyet a Szolgáltató állít ki természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Ajánló) részére. Amennyiben az Ajánló továbbadja, az Ajánlókártya új tulajdonosa által vásárol Eszköz regisztrációját követően az Ajánló, valamint az új Előfizető is a kuponon feltüntetett összegű jóváírást kap Egyenlegén.

„Viszonteladó”: Szolgáltató szerződéses viszonteladói partnere, akinél Előfizető az Eszközt megvásárolhatja.

2. Előfizetői Szerződés megkötése

Szolgáltató és az Előfizető a Szolgáltatás nyújtásának, illetve igénybevételének feltételeként Előfizetői szerződést kötnek, amely tartalmazza a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, vagy attól eltérően szabályozott Előfizetői és Szolgáltatói jogokat és kötelezettségeket. Az Előfizetői szerződés a felek közt megkötésre kerülő olyan keret megállapodás, amely az Előfizető részére biztosítja a Szolgáltatás (több) eszközzel való igénybevételének lehetőségét (Előfizetés). Egy Előfizető több Előfizetői szerződéssel is rendelkezhet. Az Előfizetői szerződés megkötésével felek elismerik, hogy a szerződésben meghatározott feltételeket magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Az Előfizető az Előfizetői szerződés megkötéséből adódóan őt megillető jogokat a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre átruházni nem jogosult.

Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre vagy Hűségidő alkalmazása esetében határozott időre létrejön, ha az Előfizető megvásárolja a Beszerelő Partnertől vagy Viszonteladótól az Eszközt, majd a www.general-track.com honlapon regisztrálja azt, amelyen elfogadja és magára nézve kötelezően ismeri el a jelen ÁSZF-et. Az Előfizetői Szerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen ÁSZF. Jelen ÁSZF Előfizető által történő elfogadása a Szolgáltatás nyújtásának előfeltétele.

Szolgáltató weboldalai műszaki cikkeket, illetve szolgáltatásokat forgalmaznak. A termékeknél megjelenített képek esetenként csak illusztrációk, amelyek a valóságtól eltérhetnek. A termékek és szolgáltatások árai magyar forintban értendők.

3. A Szolgáltatás

A Szolgáltató a sikeres Regisztráció időpontjától kezdődően vállalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére. Az előfizetői jogviszony a 2. pontban szabályozottak szerint az Előfizetői Szerződés megkötésével jön létre. Előfizető tudomásul veszi, hogy az Eszköz kizárólag a Regisztráció elvégzését követően működőképes.

Jelen pontban részletezetteken túl a Szolgáltatás egyéb funkciókat is tartalmazhat az Előfizetői Szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A Szolgáltatások részletes, aktuális ismertetését Szolgáltató honlapja tartalmazza.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató a Szolgáltatást – Előfizetési díjfizetés ellenében – az Előfizetésben meghatározott időponttól kezdődően folyamatosan, a nap 24 órájában nyújtja, amennyiben Előfizető a szolgáltatás igénybevételének előfeltételeit az ÁSZF-ben és az Előfizetői szerződésben meghatározottak szerint teljesítette. Szolgáltató a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy a Szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható; ennek keretében a rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, javítja.

4.2. Szolgáltató a Szolgáltatást az Eszköz www.general-track.com honlapon történő sikeres regisztrációjának időpontjától az Előfizető számára folyamatosan biztosítja.

4.3. Szolgáltató az Előfizetővel kötött Előfizetői szerződés, továbbá jelen ÁSZF alapján, a polgári jogi szabályoknak megfelelően tartozik az Előfizető felé felelősséggel az általa biztosított Eszköznek a Szolgáltatással közvetlenül összefüggő szabályszerű működésre való alkalmasságáért.

4.4. Szolgáltató a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül megfelelően javítja.

4.5. Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a Szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen módon vagy vis major miatt kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor. Ilyen esetek például: belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés; természeti csapás; erőhatalom; távközlési szolgáltatás hibája vagy hibás működése; távjelzést biztosító kommunikációs és távközlési útvonalak hibája vagy működésképtelensége; GPS műholdak működésében bekövetkező zavarok, a GPS technológiai sajátosságai, annak pontossága, GPS szolgáltatás kimaradás; GSM/GPRS térerő állandó vagy időszakos hiánya, GSM/GPRS szolgáltatás működési zavarai, GSM/GPRS szolgáltatás kimaradása, Internet szolgáltatás kimaradása, időszakos hiánya, működési zavarai.

4.6. Az Előfizető számára a Szolgáltatás elérése kizárólag a Szolgáltató által megadott paraméterekkel lehetséges.

4.7. Szolgáltató a szerződéseket és azok teljesítésével kapcsolatos, egy esetleges vita szempontjából jelentőséggel bíró tényeket megfelelően nyilvántartja..

4.8. Szolgáltató a Szolgáltatás vonatkozásában tájékoztatja az Előfizetőt, hogy az Eszköz a GSM/GPRS/NBIoT/CAT-M hálózat igénybevételével továbbítja az adatokat, amelyhez szükséges SIM-et a gyártás során építenek az Eszközbe, melynek előfizetője és tulajdonosa a Szolgáltató.

4.9. Előfizető az Eszközben található SIM-et kizárólag a szerződés céljából jogosult használni, és annak épségének megőrzéséről köteles gondoskodni. Előfizető a SIM-et az Eszköz bérlése esetén a Szolgáltatás aktiválásával kizárólag használatba kapja, így azt a szerződés hatálya alatt sem elidegeníteni, sem harmadik fél részére használatba adni nem jogosult, a szerződés megszűnésével pedig azt köteles Szolgáltató részére visszaszolgáltatni. A SIM kártyát kizárólag az Eszközben jogosult használni, azt más készülékbe – különös tekintettel mobiltelefon készülékbe - nem helyezheti át. A SIM megrongálásából, annak céljától eltérő rendeltetésellenes vagy egyéb módon az Előfizetői Szerződéssel összeegyeztethetetlen módon történő használat esetén Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az ebből eredő kárait Előfizetőn érvényesíteni. A SIM rendeltetésszerű használatáért Szolgáltató külön díjat nem számít fel, annak díját az előfizetési díj magában foglalja.

4.10. Szolgáltató az Előfizetési díj teljesítése céljából, annak kiegyenlítésére Egyenleget hoz létre. Az Előfizető Egyenlegének feltöltésére a Szolgáltató által kiállított és Előfizető részére elektronikus úton továbbított írásbeli fizetési felszólítás, vagy Díjbekérő alapján öt (5) munkanapon belül köteles. Az Előfizető befizetéssel köteles biztosítani, hogy a szolgáltatási egyenlege pozitív legyen, abban az esetben is, ha arról a Szolgáltató nem küld felszólítást, vagy Díjbekérőt. Ezen kötelezettség teljesítése kizárólagosan Előfizető érdekkörébe tartozó körülmény. Amennyiben az Előfizetői Szerződés megszűnik az Egyenlegen szereplő összeg arányosan, adott hónapban fel nem használt összege az Előfizetőnek visszajár. Az Egyenleg Díjbekérő alapján történő feltöltésének elmaradása esetén, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató írásbeli fizetési felszólításának vagy Díjbekérőjének közlését követő öt (5) napon belül sem teljesíti a kifizetést, úgy Szolgáltató az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására, s ezzel egyidejűleg a Szolgáltatás megszüntetésére jogosult.

4.11. Amennyiben Szolgáltató a szoftver működésével kapcsolatban, vagy a hálózatban tervez felújítást, karbantartást, mely következtében a Szolgáltatás tíz (10) percnél hosszabb időtartamban szünetel, erről Szolgáltató öt (5) nappal előtte köteles Előfizetőt értesíteni hírlevél útján, illetőleg a Szolgáltatásra vonatkozó honlapon a szünetelés kezdetét megelőző legalább tizenöt (15) nappal korábban. Amennyiben az ebből eredő szünetelés két (2) óránál tovább tart, úgy a szünetelés időtartamára arányosan Előfizető előfizetési díjat nem köteles fizetni.

4.12. Szolgáltató vállalja, hogy elektronikus úton értesítéseket küld az Előfizető részére az Eszköz állapotáról, amennyiben az Eszköz működésében hibát észlel. Az értesítésnek tartalmazza a probléma elhárulásának tényét, időpontját, rövid leírását és az érintett eszközsorozat számát. Szolgáltató értesítési kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha az Eszköz és rendszer sajátosságaiból fakadóan az üzemhibát meg tudja állapítani kétséget kizáróan, vagy nagy valószínűséggel. Szolgáltató jogosult az Eszköz hibáról történő értesítést mellőzni.

4.13. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy a gépjárművédelmi és vagyonvédelmi eszközei fokozott védelmet jelentenek az piacon ismert gyári védelmi rendszereken felül, mellyel a lopás jelentősen nehezített, azonban Szolgáltató nem garantálja az lopás kizártságát. Lopás esetén Szolgáltató mindennemű felelősségét kizárja.

4.14. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az ÁSZF, illetve az Előfizetői szerződés feltételeinek Előfizető általi be nem tartásából keletkeztek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá az Előfizető vagy az általuk megbízott harmadik személyek, illetve a Beszerelő Partner részéről végzett beszerelések, valamint bármilyen utólag beszerelt és a Szolgáltató által jóvá nem hagyott elektronikai eszköz által a rendszerben okozott üzemzavarokért és károkért.

4.15. Amennyiben az Előfizető a rendelkezésére bocsátott Eszközben a Szolgáltatás minőségét befolyásoló, vagy a Szolgáltatónak más módon kárt okozó változtatást eszközöl, a Szolgáltató ezt a magatartást Előfizetői szerződésszegő magatartásnak minősíti, és az Előfizetői szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani, az Előfizetőtől az okozott károk megtérítését követelni.

4.16. A Szolgáltató az egyes Előfizetések vonatkozásában a rendszerben keletkezett adatokat az legalább az adat keletkezésnek évében és azt megelőző év vonatkozásában tárolja és bocsátja az Előfizető rendelkezésére. A Szolgáltató a felek eltérő megállapodása hiányában az Előfizetés megszűnését követően is tárolja a tárgyévben és megelőző évben keletkezett adatokat abból a célból, hogy az Előfizető a korábbi adataihoz a Szolgáltató honlapján hozzáférhessen. Az Előfizető írásbeli kérése esetén a Szolgáltató törli adatait. Az adatok kezelésére jelen ÁSZF 8. pontjában található adatvédelmi rendelkezések irányadóak.

5. Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató által kifejlesztett honlapon Előfizető jogosult saját felhasználónevének és jelszavának használatával belépni, az Eszközeit, illetve azok paramétereit nyomon követni, illetve Szolgáltatási Csomagtól függő egyéb funkciókat használni.

5.2. Felek a Szolgáltatás vonatkozásában kötött Előfizetői szerződést hűségidő nélkül, vagy az Előfizetői szerződésben meghatározott hűségidővel kötik.

5.3. Előfizető a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, Szolgáltatóval együttműködve köteles eljárni.

5.4. Előfizető kizárólag saját tulajdonú, vagy egyéb jogcímen arra jogosult vagyontárgy követése vonatkozásában jogosult Előfizetői Szerződést kötni. Amennyiben a szerződés hatálya alatt a vagyontárgy tulajdonjogában változás történik, azt köteles haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni. A vagyontárgy tulajdonában történő változás eltérő megállapodás hiányában a szerződés megszűnését vonja maga után. Amennyiben Hűségidő alatt történik a vagyontárgy tulajdonjogában változás, úgy Előfizető a Hűségidőből hátralévő részre köteles megtéríteni a teljes szolgáltatási díjat (előfizetői díj, esetleges bérleti díj) kár (elmaradt haszon) jogcímén, mely a szerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes. Előfizető jogosult kérni az Előfizetői szerződés hatályban léte alatt, hogy Szolgáltató a megrendelt Szolgáltatást az eredetileg meghatározottól eltérő vagyontárgy vonatkozásában nyújtsa, mely esetben az átszerelés esetleges költségét az Előfizető viseli.

5.5. Jogi személy Előfizető esetén Előfizető köteles a jogutóddal történő megszűnésről szóló cégbírósági bejegyzéssel egyidejűleg Szolgáltatót tájékoztatni a társaság megszűnéséről, melyet a bejegyző végzés egyidejű megküldésével köteles igazolni. Amennyiben jogi személy Előfizető az Előfizetői szerződés hűségideje alatt szűnik meg úgy 5.4. pontban szereplő rendelkezések alkalmazandóak.

5.6. A Szolgáltatás szerinti weboldalon Előfizetőnek a jármű adataihoz való hozzáférés érdekében internetes előfizetéssel kell rendelkeznie, melynek biztosítása kizárólag Előfizető feladata.

5.7. Az Előfizető az Eszköz regisztrációja alkalmával köteles az abban szereplő összes pontban a helyes adatokat megadni. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok alapján nyújtja. Az Előfizető adataiban bekövetkezett változást köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató az Előfizető által az Előfizetői Szerződés megkötése során rendelkezésére bocsátott ügyféladatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmulasztásából, illetve hibás, vagy hiányos megadásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

5.8. Az Előfizető vállalja, hogy a megkötött Előfizetői Szerződés szerint, valamint a Szolgáltató Közreműködő által kiállított Díjbekérőnek/írásbeli fizetési felszólításnak megfelelően teljesíti a Szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket (különösen, de nem kizárólagosan: Eszköz ára, Bérleti Díj, Előfizetési Díj).

5.9. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetői szerződésben foglalt fizetési kötelezettségeivel késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni a fizetési kötelezettség teljesítéséig.

5.10. A Szolgáltató jogosult a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a késedelem első napjától abban az esetben, ha az Előfizető az Díjbekérőnek szereplő fizetési határidőt elmulasztja.

5.11. Az Előfizetőt kizárólagos felelősség (Számlafizető jelenlétes esetén egyetemleges felelősség) terheli a tekintetben, hogy egyenlegén kellő mértékű összeg álljon rendelkezésre. Szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles a Szolgáltatás nyújtását biztosítani, hogyha Előfizető Egyenlege pozitív. Az Előfizető köteles havonta meggyőződni Egyenlege állásáról, a Szolgáltatás működéséről a www.general-track.com honlap útján. Amennyiben hibát észlel, úgy ezt köteles haladéktalanul Szolgáltató részére bejelenteni. Szolgáltató elektronikus üzenetet küld az Előfizető részére, amint észleli az Egyenlegen szereplő összeg jelentős mértékű csökkenését vagy annak nulla alá csökkenését.

5.12. Az Előfizető köteles a Szolgáltató honlapját időről időre rendszeresen követni, annak érdekében, hogy meggyőződjön a mindenkori aktuális ÁSZF tartalmáról.

5.13. Az Előfizető köteles biztosítani az Eszköz üzemkész állapotát. Az Előfizető kötelezettsége az Eszközt használati útmutatójában leírt módon üzemeltetni, az Eszköz nem megfelelő kezelésből adódó károk mentesítik a Szolgáltatót bármilyen kártérítési kötelezettség alól. Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek arra visszavezethetően keletkez- tek, hogy az Előfizető a Szolgáltató és a Beszerelő Partner értesítése és a beavatkozás jóváhagyása nélkül az Eszközhöz kiegészítő berendezést csatlakoztat, működését bármely módon megváltoztatja, és ez rontja a Szolgáltatás, vagy a hálózat minőségét.

5.14. Amennyiben Előfizető döntése alapján az Eszközt nem a Szolgáltató Beszerelő Partnere telepíti, vagy az Eszköz javíttatását, cseréjét nem Szolgáltató Beszerelő Partnere végzi, úgy az ebből eredő esetleges károkért Előfizető felel.

5.15. Előfizető köteles a Szolgáltatást/Eszközt jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a Szolgáltatást/Eszközt a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni.

5.16. Ha az Előfizető a részére átadott Eszközön bármilyen beavatkozást eszközöl, s ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét, a Szolgáltató ezt az Előfizetői Szerződés súlyos megszegésének tekinti. Az Előfizető által az Eszközön végzett bármely beavatkozás - figyelem nélkül annak eredményére - a Szolgáltatás megfelelő nyújtása tekintetében fennálló helytállási kötelezettségét megszünteti.

5.17. Az Előfizető nem jogosult az Előfizetői Szerződés megkötésével őt megillető jogokat harmadik személyre átruházni a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

5.18. Az Előfizető részére átadott Eszköz, valamint az azon futó software olyan egyedi megoldásokat tartalmaz, amelyek felett az Előfizető kizárólag a jelen ÁSZF-el érintett jogviszony keretében vállalt kötelezettségek teljesítése céljából szerez felhasználási jogot, azok kizárólag az Előfizetői szerződés keretein belül nyújtott Szolgáltatás igénybevételére jogosítanak. E kötelezettség megszegése esetén Előfizető köteles a Szolgáltatónak kártérítést fizetni. Az Eszközhöz, valamint az azon működő software-hez fűződő szerzői jogok a fent meghatározott terjedelmű felhasználási jogon túlmenően kizárólag Szolgáltatót illetik, így azokat Előfizető a jelen pontban eltérő módon, vagy célból felhasználni nem jogosult. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Eszközre telepített software, valamint az Eszköz, annak egyedi megoldásai felett fennálló valamennyi szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért Előfizető tudomásul veszi, hogy köteles felhasználás érdekében számára biztosított jogokat a jelen pontban foglaltaknak megfelelően gyakorolni.

5.19. Amennyiben a Szolgáltató értesítést (riasztást, figyelmeztetést, hibajelzést stb.) küld, vagy tájékoztatást ad (email, telefon) Előfizető részére arról, hogy a rendszerén elérhető adatok szerint nem, vagy nem megfelelően működik az Eszköz, úgy a tájékoztatás időpontjától az Előfizető az Eszközt saját felelősségére veheti tovább igénybe, a hibás Eszköz használatáért, s az ebből eredően nem megfelelő Szolgáltatás igénybevételéből eredő mindennemű kárért Előfizető felelős. Amennyiben Előfizető észlel hibát, úgy köteles az Előfizető a hiba elhárítása érdekében a Szolgáltatóval a kapcsolatot haladéktalanul felvenni, és szükség esetén az érintett Eszközt a Szolgáltató Beszerelő Partnere részére mihamarabbi csere/javítás céljából rendelkezésre bocsátani. Az átadás késedelméből eredő mindennemű kárért az Előfizető felelős.

5.20. Amennyiben a szolgáltatásnyújtással érintett gépjármű bármilyen okból meghibásodik, megsérül, és ez a meghibásodás érinti az Eszközt, az Előfizető köteles haladéktalanul a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál jelentkezni, illetve a Szolgáltató/Beszerelő Partner által megadott helyen és időpontban felülvizsgálat végett megjelenni. A késedelemből eredő mindennemű kárért Előfizető felelős.

5.21. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás az Eszközre épül, ezért a Szolgáltató/Beszerelő Partner felszólítására köteles műszaki felülvizsgálat végett a Beszerelő Partner telephelyén, vagy az általa e célból meghatározott helyet, Beszerelő Partner telephelyét felkeresni a Szolgáltató által megadott időtartamon belül. Előfizető tudomásul veszi, hogy a műszaki felülvizsgálat elmaradása esetén a Szolgáltatás nyújtásának romlása, ellehetetlenülése következhet be.

5.22. Az Előfizető felméri, megismeri és elfogadja a Szolgáltatás igénybevételével - különös tekintettel az elektronikus úton történő szerződéskötéssel és kommunikációval - összefüggő technikai lehetőségeket, kockázatokat és korlátokat. Előfizető tudomásul veszi, hogy az Eszköz működéséhez szükséges technikai feltételek (különösen, de nem kizárólagosan: mobil térerő) biztosítására ő köteles. Az Eszköz technikai feltételek hiányából adódó hibájáért, a Szolgáltatás ezen okból bekövetkező hibájáért kizárólag Előfizető felel.

6. Javítás, csere, elállás

6.1. Amennyiben az Eszköz meghibásodik, Előfizető köteles azt haladéktalanul Szolgáltató, valamint a Beszerelő Partner részére bejelenteni, és a Szolgáltatással érintett Eszközt előre egyeztetett időpontban és helyen ellenőrzés, javítás céljából a javítás elvégzésére jogosult Beszerelő Partnernek átadni. Amennyiben ezen kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az ebből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli. Nem terheli továbbá Szolgáltatót kártérítési felelősség arra az időtartamra [Időtartam alatt a hiba kezdőidőpontjától az Eszköz üzemszerű működésének helyreállításáig történő időtartam értendő, mely helyreállítás történhet javítással vagy csere útján], amíg az Eszköz meghibásodása miatt nem tud szerződésszerűen szolgáltatni, mely időtartam alatt a Szolgáltatás szünetel. Ezen szünetelés időtartamára Előfizető nem köteles Előfizetési Díjat fizetni, mely vonatkozásában Szolgáltató az Előfizetési Díjat időarányosan csökkenti a szünetelés időtartamával. Tekintettel arra, hogy az Előfizetési Díjat Előfizető előre esedékesen fizeti meg, így a szünetelés időtartamára arányos jóváírás a soron következő Díjbekérőn kerül jóváírásra. Nem vonatkozik ez az Előfizető által okozott szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő Eszköz meghibásodás miatti Szolgáltatás szünetelésre, mely esetben jóváírásra nem kerül sor.

6.2. Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizetői jogviszony fennállása alatt a hibás Eszközt becseréli, vagy kijavíttatja, amennyiben az Előfizető azt, illetőleg a Szolgáltatással érintett gépjárművet Szolgáltató, illetőleg Beszerelő Partnere részére átadja. A csere és a javítás lehetősége nem érvényesíthető nem rendeltetésszerű használat, törés, beázás vagy túlfeszültség, illetve illetéktelen beavatkozás során keletkező meghibásodás esetén. Az Eszköznek Előfizetőnek felróható, vagy egyébként érdekkörén belül felmerülő okra visszavezethető meghibásodása, megrongálódása, rendeltetésszerű, illetve üzemképes használatra alkalmatlanná válása, esetében Szolgáltatót kicserélési kötelezettség nem terheli. Nem érvényesíthető továbbá arra az Eszközre, amelynek beszerelését az Előfizető és vagy az általuk megbízott harmadik személy, illetve nem a Beszerelő Partner végezte el. A Szolgáltató a díjhátralékkal rendelkező Előfizető részére a javítás elvégzését vagy cserekészülék biztosítását feltételhez kötheti. Amennyiben gépjárműbe szerelt Eszköz javíttatása, cseréje válik szükségessé úgy Előfizető/Szolgáltató az Eszköz cseréjét és javíttatását kizárólag azzal a Beszerelő Partnerrel végeztetheti el, aki elsődlegesen beszerelte az Eszközt. Amennyiben ezen Beszerelő Partner jogutód nélkül megszűnt, illetve Szolgáltató jogviszonya a Beszerelő Partnerrel megszűnt úgy a cserét vagy javíttatást a Szolgáltató által kijelölt Beszerelő Partner jogosult és köteles elvégezni.

6.3. Az Eszköz ellenőrzését, karbantartását, javítását Szolgáltató, illetőleg Beszerelő Partnere díjmentesen végzi az Eszköz regisztrációjától számított két (2) évig kivéve, amennyiben az Eszköz javítására, karbantartására Előfizető nem rendeltetésszerű használata miatt került sor. A jótállási idő lejártát követően a karbantartás és javítás díja Előfizetőt terheli.

6.4. Lehetőség szerint a javítást Szolgáltató/Beszerelő Partner a bejelentést követő öt (5) munkanapon belül megkezdi, kivéve, amennyiben felek ettől eltérő időpontban állapodtak meg. A megkezdést követő egy (1) munkanapon belül lehetőség szerint Szolgáltató/Beszerelő Partner a javítást befejezi, amennyiben ezen időtartam alatt a javítást nem sikerül befejezni, úgy Előfizető a javítás miatt kieső időtartamra időarányosan előfizetési díjat nem köteles fizetni.

6.5. Fogyasztói szerződés esetében az Előfizető – a fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek is megfelelve – a megrendelt termék(ek) kézhezvételét követő húsz (20) napon belül jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani.

6.6. Fenti jogát Előfizető csak és kizárólag fogyasztói szerződés esetében jogosult gyakorolni. Az elállási/felmondási jogot az Előfizető írásban, a Szolgáltató székhelyére megküldött levélben, vagy az ügyfélszolgálatának e-mail címére (support@general-track.com) megküldött e-mailben gyakorolhatja. Az elállási/felmondási jog gyakorlásával egyidejűleg Előfizető köteles a már átvett termék(ek)et saját költségén – postai úton, vagy telefonos egyeztetés alapján más módon – haladéktalanul visszajuttatni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a részére utánvéttel feladott küldeményeket nem köteles átvenni.

6.7. A Szolgáltató (illetőleg az Eszköz értékesítésével érintett Beszerelő Partner/Viszonteladó) fenti nyilatkozat kézhezvételét követő tizennégy (14) napon belül köteles visszatéríteni az Eszközök teljes vételárát az Előfizetőnek. A vételár-visszatérítési kötelezettség a szállítási költségre és beszerelés költségére nem vonatkozik. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (illetőleg az Eszköz értékesítésével érintett Beszerelő Partner/Viszonteladó) csak akkor köteles a vételár-visszatérítési kötelezettségének eleget tenni, ha Előfizető az elállással/felmondással érintett termék(ek)et hiánytalan és hibátlan állapotban együtt visszajuttatta a Szolgáltatónak (illetőleg az Eszköz értékesítésével érintett Beszerelő Partnernek/Viszonteladónak). A Szolgáltató követelheti az Eszköz nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Szolgáltatás felmondása esetén a Szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét követően a Szolgáltatás teljesítése érdekében semmilyen további lépést nem köteles tenni.

6.8. A Szolgáltató a fogyasztói szerződés keretében megvásárolt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott termékkörökbe tartozó – 10.000.- Ft, azaz tízezer forint bruttó vételárat meghaladó értékű – termékek vonatkozásában a Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban jótállást vállal. Szolgáltatásai vonatkozásában Szolgáltató jótállást nem vállal. A jótállás az Előfizetőnek a törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Egyes Eszközökre vonatkozó jótállások időtartamáról Szolgáltató az Eszköz csomagolásán vagy a vonatkozó honlapon ad pontos és aktuális tájékoztatást.

6.9. A Szolgáltató az Eszközök vonatkozásában rendszerében automatikusan vezeti a jótállás érvényesítéséhez szükséges adatokat. Hivatkozott adatok kezelésére jelen ÁSZF 8. pontjában szereplő adatvédelmi rendelkezések irányadóak.

6.10. A jótállásra egyebekben az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá más hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

7. Egyéb kárfelelősségi rendelkezések

7.1. Az Előfizető és a Szolgáltató között a bizonyítási teher megoszlik. Az Előfizető, ha kára származott köteles bizonyítani a kárt és annak mértékét, valamint az okozati összefüggést (így különösen, hogy az irányadó rendelkezések tiszteletben tartása mellett járt el és az Eszközt a használati útmutatóban és a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használta), míg a Szolgáltató azt köteles bizonyítani, hogy magatartása nem volt jogellenes és hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható, vagy jogellenes ugyan a magatartása, de az nem felróható.

7.2. Szolgáltató és Beszerelő Partnerei között létrejött szerződés értelmében az Eszköz helytelen, hibás, nem megfelelő beszereléséért, elhelyezéséért, és abból adódó mindennemű kárért felelősség kizárólag Beszerelő Partnert terheli.

7.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatás igénybevételével érintett gépjárműben bármilyen kár következik be (betörlés, lopás, káresemény stb.), úgy ezért a kárért Szolgáltató nem felelős tekintettel arra, hogy gépjármű maximális biztosítását Szolgáltató nem garantálja.

7.4. Szolgáltató kijelenti, hogyha a Szolgáltatás nyújtása kizárólag az Előfizető érdekkörében felmerülő okból nem lehetséges (pl. Eszköz készülék ki- és bekapcsolása; nem megfelelő elhelyezése, üzemképesség befolyásolása, stb.), s amennyiben ezt a hibát a Szolgáltató saját rendszerén nem tud detektálni, ezért e tekintetben a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

7.5. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtása során bárminemű GSM/GNSS vagy GPS hiba merül fel, úgy az nem minősül automatikusan a Szolgáltatónak felróható technikai hibának.

7.6. Egyik fél sem felelős az Előfizetői Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik felet írásban haladéktalanul értesíteni a késedelem tényéről, a késedelem várható időtartamáról, illetőleg annak következményeiről. Vis maior esemény időtartama alatt a szerződés teljesítése szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Ilyen esetben mindkét fél a saját kárát viseli.

8. Adatvédelem

8.1. Adatkezelő

Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőket, hogy jelen jogviszonnyal kapcsolatos Szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató adatkezelőnek minősül.

A Szolgáltató adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő):

Név: General Mechatronics Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1118 Budapest, Nándorfejérvári út 33. fszt. 2.
E-mail cím: support@general-track.com, ugyfel@gorillariaszto.hu
Telefon: +36 20 444 2211

8.2. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő számára elsődleges cél és elkötelezettség az Előfizetők, illetve a velük bármely jogcímen kapcsolatban álló más harmadik személy által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

Szintén kiemelt cél, hogy az Adatkezelő által nyújtott tartalmak és szolgáltatások minden területén, minden személy számára, bármilyen nemű megkülönböztetés nélkül biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát teljes mértékben tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen ÁSZF elfogadásával az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben vele bármilyen jogviszonyban álló természetes személy személyes adatait Szolgáltató bármely szolgáltatásával kapcsolatban Adatkezelő kezeli úgy Előfizető kötelezettsége jelen ÁSZF megismertetése és a hozzájárulás beszerzése a természetes személytől. A tájékoztatás elmaradásából és/vagy hozzájárulás hiányából eredő károkért az Előfizető felelős. Adatkezelő ebben a körben minden felelősségét kizárja vonatkozó jogszabályok adta keretek között.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek figyelembe vételével készült el.

8.3. Az adatkezelés technikai módja

Az Előfizető a regisztráció során nevét, e-mail címét, mobiltelefonszámát, a Szolgáltatással érintett vagyontárgy Ügyfél által megadott adatait, illetőleg egyéb számlázási adatait (székhely, adószám; kapcsolattartó neve és e-mail címe, telefonszáma) bocsájtja Szolgáltató rendelkezésére.

8.4. Fogalmak

A jelen fejezetben használt kifejezéseket az Info tv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint jelen ÁSZF-ben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Előfizető elfogadja, hogy az alábbi fogalmak és értelmezéseik alapján fogadja el a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit.

Előfizető: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, illetve ahol az ÁSZF jelen fejezetének értelmezése lehetővé teszi azonosítható jogi személy;

Személyes adat: jelen ÁSZF alkalmazásában az Előfizetővel kapcsolatba hozható olyan adat, melyet Előfizető a Szolgáltató rendelkezésére bocsát (lásd.: 8.3. pont) a Szolgáltatás és az Eszköz hatékony működése érdekében, s melyet célhoz kötötten, Előfizető hozzájárulásával Szolgáltató kezel, valamint az adatból levonható, az Előfizetőre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az Előfizető kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az Előfizető nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Előfizetővel vagy az Adatkezelővel;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

8.5. Adatkezelés – személyes adatok köre

Az Előfizetők az alábbi adatokat szolgáltatják:

 • Jogi személy: Előfizető neve, székhelye, adószáma, telefonszáma, e-mail cím és kapcsolattartó természetes személy neve.
 • Természetes személy esetén: Előfizető neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail cím, rendszám (Előfizető döntése alapján)
 • A Szolgáltatással érintett járművekről érkező koordináták, forgalmi rendszámhoz kapcsolva (Előfizető döntése alapján.

Szolgáltatástól függően a megadott adatok köre változhat.

A Szolgáltató honlapjainak látogatása során a honlap cookie-kat (sütiket) használ, melyről a honlap jelen adatvédelmi tájékoztatóval részletesen tájékoztatja a látogatót. A cookie-k tárolják a webes kapcsolat Session ID-jét, megrendelés során a kosár tartalmát, továbbá a webes felület testre szabható megjelenítési beállításait. A Szolgáltató kizárólag az informatikai szolgáltatás biztosítása érdekében használja fel ezen cookie-kat, a weblap megfelelő működése és megjelenítése céljából.

Jelen ÁSZF elfogadásával az Előfizető kijelenti, hogy az Eszközt (különösen olyan Eszközt, mely nyomkövetésre alkalmas) kizárólag maga vagy általa kijelölt harmadik személy használja. E körben Előfizető köteles általa kijelölt harmadik személyt arról tájékoztatni, hogy az Eszköz nyomkövetésre képes, valamint jelen ÁSZF tartalmát köteles a harmadik személlyel megismertetni. Ezen kötelezettségek megszegéséből eredő mindennemű kárért Előfizető felelős, fentiekkel összefüggésben sem Előfizető, sem harmadik személy semminemű vagyoni igényt Szolgáltatóval szemben nem támaszthat.

8.6. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelésre jogalapja: Előfizetők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor a megadott adatok kezelésére (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pont), amely nyilatkozat tartalmazza az Előfizetők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Előfizetők kifejezett hozzájárulásukat jelen ÁSZF elfogadásával adják meg.

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás biztosítása, továbbá az Előfizetők tájékoztatása, valamint információközlés a rendszerben újonnan keletkező tartalmakkal, valamint az Előfizetők által tanúsított magatartással kapcsolatban.

A rögzítésre kerülő adatok célja továbbá statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Előfizetők jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Előfizetők előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Előfizetőt előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg biztosítja számára azt, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő maradéktalanul megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja, és betartja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa az Előfizetők által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Szolgáltató email útján időközönként hírlevelet küldhet Előfizetőinek újabb termékeiről, funkció fejlesztéseiről. A hírlevelet csak azon Előfizetőinek küldi, akik a regisztráció során kifejezett hozzájárulásukat adták a hírlevél fogadásához. A hozzájárulás proaktív, tehát a hitlevélre feliratkozáshoz az alapértelmezetten nem bejelölt hírlevél négyzetet be kell jelölni. A hírlevélről bármikor lehetséges leiratkozni a hírlevelek alján található leiratkozás linkre való kattintással, vagy a felületen belépve a beállítások menüben a Szolgáltató honlapján.

8.7. Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató az egyes Előfizetések vonatkozásában a rendszerben keletkezett adatokat legalább az adat keletkezésnek évében és azt megelőző év vonatkozásában tárolja és bocsátja az Előfizető rendelkezésére a Szolgáltatás során, mindaddig amíg az Előfizető a Szolgáltatás igénybe veszi. A Szolgáltató a felek eltérő megállapodása hiányában az Eszköz Előfizetés megszűnését követően is tárolja a tárgyévben és megelőző évben keletkezett adatokat az Előfizetés megszűnésétől számított öt (5) éves időtartamban abból a célból, hogy az Előfizető a korábbi adataihoz a Szolgáltató honlapján hozzáférhessen. Az Előfizető írásbeli kérése esetén a Szolgáltató törli adatait. Ebben az esetben természetesen az Előfizető már nem tudja a korábbi adatokra épülő Szolgáltatást igénybe venni (pl. megállások, pozíció adatok, szenzor adatok).

8.8. Az adatokat megismerő személyek köre

Jelen pontban meghatározottakon túl az Előfizetőkre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Előfizető hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, valamint belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A Szolgáltató honlapjainak látogatása során anonim módon a honlap session ID-ket és cookie- kat (sütik) használ, amellyel a Google Analytics és Google Adwords a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról jelen tájékoztatóval minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. Működésére a Google alábbi linken elérhető adatvédelmi irányelvei vonatkoznak: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Szolgáltató működéséhez az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy Szolgáltató honlapja egyes funkciók eléréséhez a K&H Bank Zrt. honlapjára irányítja át Előfizetőt. Szolgáltató a K&H Bank Zrt. honlapján Előfizető által megadott adatokhoz nem fér hozzá, azokat kizárólag K&H Bank Zrt. kezeli.

Szolgáltató vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Szolgáltató külön íven szövegezett szerződésben felhatalmazást ad egyes adatfeldolgozóknak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybe vételét megelőzően tájékoztatja a Szolgáltatót a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról. Ha a Szolgáltató ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, a Szolgáltató nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további 19 adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek a Szolgáltató és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a vonatkozó jogszabályok követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

8.9. Jogérvényesítési lehetőségek

Hozzájárulás visszavonása

Előfizető jogosult hozzájárulásának visszavonásához azzal a feltétellel, hogy tudomásul veszi a Szolgáltatás nem vagy nem az addigi minőségben folytatódik tovább Adatkezelő tájékoztatása szerint abban az esetben, ha a Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen személyes adatok vonatkozásában vonja meg hozzájárulását Előfizető.

Tájékoztatás kérése

Adatkezelő az Előfizető kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított tizenöt (15) napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Helyesbítés, törlés, zárolás

Az Előfizető bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. kezelése jogellenes;
 2. az Előfizetőkéri ( kivéve, ha az adatkezelés jogszabály kötelező rendelkezésén alapul); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 3. az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (kivéve, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
 5. azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Előfizető ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Előfizető jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Előfizető vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Előfizetőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Előfizető jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az Előfizető helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Előfizetőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás

Az Előfizető tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Előfizető tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Előfizető személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Kártérítés

Az Adatkezelő az Előfizető adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Szolgáltatás igénybe vétele során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Előfizető szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jogérvényesítés helye:

Az Előfizető a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

support@general-track.com

Ha az Előfizető az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, az Előfizető - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Előfizető az Info. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,-- kapcsolat.html) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató a Szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást ingyenesen biztosítani Előfizetői részére. A szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos előfizetői igények kielégítése, illetőleg az Előfizetők megfelelő tájékoztatása, információk rendelkezésre bocsátása, valamint a megfelelő tájékoztatás és tanácsadás biztosítása érdekében a Szolgáltató hétköznap reggel 9 órától délután 16 óráig telefonos diszpécserszolgálatot működtet.

Szolgáltató a hét minden napján, 24 órában fogadja a megkereséseket az support@general-track.com e-mail címen. Szolgáltató vállalja, hogy minden e-mail üzenetre három (3) munkanapon belül válaszol.

Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a jelen ÁSZF teljesítése során történő kapcsolattartás a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.general-track.com) megadott elérhetőségeik útján történik hivatalosan. A jelen ÁSZF rendelkezése hiányában nem tekinthető hivatalos kommunikációnak a kommunikációnak olyan formája, amelyet az irányadó szabályok nem minősítenek kifejezetten hatályossá, ezért arra az Előfizető jogot alapítani nem jogosult. A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatások teljesítése során hivatalosnak kizárólag a jelen ÁSZF szerint Előfizető által megadott elérhetőségek és személyek részére címzett és általuk megtett kommunikáció válthat ki joghatást.

10. Az Előfizetői Szerződés megszűnése, megszüntetése

10.1. Jelen Előfizetői Szerződés megszűnik, ha

 1. a határozatlan tartamú jogviszonyt, valamely Fél felmondással indokolás nélkül felmondja,
 2. valamely Fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondja jelen ÁSZF- ben szabályozottak szerint,
 3. az Eszköz megsemmisülése esetén,
 4. Felek a közös megegyezéssel megszüntetik.

Az Előfizetői Szerződés megszüntetése kizárólag írásban lehetséges.

10.1.a. pont szerinti felmondás a másik félhez címzett egyoldalú indokolt írásbeli nyilatkozattal történik, 15 napos felmondási idővel.

Felek egyetértésben rögzítik, hogy Felek eltérő rendelkezése hiányában a határozott időtartamra létrejött jogviszony (Hűségidő) a határozott időtartam leteltével határozatlan időtartamúvá alakul át Előfizető előzetes értesítése nélkül, abban az esetben, amennyiben Előfizető továbbra is teljesíti a Szolgáltatás díját. Amennyiben a Hűségidő leteltét követően Előfizető a Szolgáltatás díját nem teljesíti, úgy a Felek között létrejött jogviszony (Előfizetés) nem alakul át határozatlan időtartamúvá, a Hűségidő leteltével megszűnik. Amennyiben Előfizető a Szolgáltatást a Hűségidő leteltét követően nem veszi igénybe elmaradt díjakat, költségeket a Szolgáltató vele szemben nem követelhet

10. 2. Az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására Szolgáltatónak az alábbi esetekben van lehetősége:

 1. ha az Előfizető az Eszközön végzett bármilyen beavatkozás következtében a Szolgáltatást vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja és ezt írásbeli felszólításra sem szünteti meg
 2. ha az Előfizető jelen Előfizetői Szerződés hatálya alá tartozó fizetési kötelezettségek fizetési határidőn belül nem teljesíti a Szolgáltató részére.
 3. Előfizető egyéb olyan súlyos szerződésszegése esetén, mely a Szolgáltatónak kárt okoz.
 4. Egyéb jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben.

10.3. Az Előfizetői Szerződés azonnali hatályú felmondására az Előfizetőnek az alábbi esetekben van lehetősége:

 1. a Szolgáltató neki felróható okból nem teljesíti a Szolgáltatást, ezt írásbeli felszólításra sem orvosolja, s ebből eredően az Előfizetőnek kára keletkezik.

10.4. A Felek az Előfizetői Szerződést a másik fél szerződésszegése esetén írásban mondhatják fel azonnali hatállyal. Azonnali hatályú felmondást a fél minden esetben indokolni köteles. A felmondó fél a felmondást megelőzően legalább tizenöt (15) napos határidővel írásban köteles felszólítani a másik felet a szerződésszegés megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az azt követő tizenöt (15) nap elteltével a szerződés azonnali hatállyal felmondható. Ilyen esetben az Előfizetői Szerződés megszűnésének napja az a nap, amely az írásbeli felszólításban megjelölt és eredménytelenül eltelt határnapot követi.

10.5. A szerződés felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. díjtartozás megfizetése) alól.

11. Az ÁSZF módosítása

11.1. Szolgáltató egyoldalúan jelen ÁSZF-t az alábbi esetekben jogosult módosítani:

 1. ha a módosítások ÁSZF lényeges szerződési feltételeit nem érintik és a módosítások az Előfizető jogait nem csorbítják, Előfizetőt a módosítások eredményeképpen újabb kötelezettségek nem terhelik.
 2. a vonatkozó jogszabályok módosulása esetén, az abban rögzített követelményeknek megfelelően.

11.2. Az ÁSZF egyoldalú módosításának tényére történő figyelemfelhívást, illetőleg a módosított rendelkezéseket Szolgáltató honlapján közzéteszi. A módosítások a közzétételtől számított harminc (30) nap elteltével lépnek hatályba. Amennyiben a módosított ÁSZF-et az Előfizető nem kívánja elfogadni, úgy a módosított ÁSZF közzétételétől számított harminc (30) napon belül - a Szolgáltató megfelelően dokumentált írásbeli értesítése mellett - a jelen ÁSZF-el érintett jogviszonyt azonnali hatállyal felmondhatja. A jelen ÁSZF-el érintett jogviszonyban Előfizető által vállalt kötelezettségek teljesítése a módosított ÁSZF Előfizető általi kétségtelen elfogadásának minősül. Jelen pontban megjelölt határidő elteltét követően a módosított ÁSZF Előfizető azonnali hatályú felmondása hiányában elfogadottnak minősül. Az ÁSZF fentiek szerinti azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben Előfizetőt hűségidő terheli, úgy Előfizető a hűségidő időtartama alatt a vonatkozó díjak teljesítésére köteles, a hűségidő fennállta alatt a Szolgáltatást igénybe veheti, ez esetben a jogviszonyra a felmondás okául szolgáló módosítás előtti ÁSZF rendelkezései irányadóak.

11.3. Felek jogosultak a közöttük létrejött Előfizetői Szerződés és ezen ÁSZF közös megegyezéssel történő módosítására. Az ÁSZF közös megegyezéssel történő módosítása kizárólag az Előfizető és a Szolgáltató egymás közötti relatív jogviszonyában hatályos.

11.4. Jelen ÁSZF módosítása kizárólag írásban, illetve az elektronikus kapcsolattartás követelményeinek megfelelően lehetséges.

12. Záró rendelkezések

12.1. Felek egyetértésben rögzítik, hogy jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Előfizetői Szerződésnek. Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az ÁSZF mellékletei, valamint az Eszköz használati utasítása.

12.2. Felek kijelentik, hogy az Előfizetői Szerződés megkötésére és ezzel együtt jelen ÁSZF elfogadására saját nevükben jogosultak, szerződéskötési képességük korlátozva e körben nincs.

12.3. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a szolgáltatás, valamint a Felek személyének szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

12.4. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Szolgáltató minden általában elvárhatót megtett annak érdekében, hogy Előfizető az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

12.5. A Szolgáltatónál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják az Előfizetőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását. A Szolgáltató minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Szolgáltató weboldalán feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Szolgáltató használati útmutatójában található esetleges tévedésekért, a Szolgáltató működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Szolgáltató weboldaláról eredő linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

12.6. Felek rögzítik, hogy közöttük a kapcsolattartás hitelt érdemlő módja az írásbeli, valamint elektronikus út. Ebben a körben Szolgáltató elérhetőségei az alábbiak: support@general-track.com; 1118 Budapest, Nándorfejérvári út 33, Előfizető elérhetőségei az Előfizetői szerződésben kerülnek meghatározásra. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni kézbesítési adataikban bekövetkező változásokról. A késedelmes értesítésből eredő bármely kárért a mulasztó fél felelős. Az e-mail üzenetet az elküldés napján kézbesítettnek kell tekinteni, postai küldemények kézbesítésére Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. sz. törvény (Pp.) 137.§-ban foglalt szabályokat rendelik alkalmazni.

12.7. Felek rögzítik és elismerik, hogy közöttük az Előfizetői Szerződés megkötése, továbbá jelen ÁSZF elfogadása elektronikus úton történt meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény 6:82.§-ban meghatározottakkal összhangban. Felek a szerződéskötés ezen módját egyenértékűnek ismerik el kétséget kizáróan az írásbeli szerződéskötéssel.

12.8. Felek egyetértésben rögzítik, hogy jogviszonyuk tekintetében a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki, s jogvitáikra, valamint jelen ÁSZF és az Előfizetői Szerződés alkalmazására, értelmezésére a magyar jogszabályokat rendelik alkalmazni.

12.9. A Szolgáltató és az Előfizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék. A Szolgáltató és az Előfizető a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.

12.10. Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF magyar nyelven készült el. Felek jogviszonyában és a közöttük levő kapcsolattartás során a hivatalos nyelv a magyar. Amennyiben jelen ÁSZF több idegen nyelven elérhetővé válik, úgy a különböző fordítások közötti tartalmi eltérések esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

12.11. A Szolgáltató és az Előfizető között létrejött szerződés(ek)ben nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.